Stadgar

Stadgar Birdie, revision 2018-09-29
§ 1. Föreningens namn är Birdie. Organisationsnummer 817607-1093.

§ 2. Föreningens ändamål är att främja kreativt skapande med hjälp av dator samt
datorspelande hos främst ungdomar i Sverige, genom att bland annat arrangera
dataträffar

§ 3. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§ 4. Föreningen är en ideell och allmännyttig förening som är religiöst och
partipolitiskt obunden.

§ 5. a. Var och en som främjar föreningens målsättningar äger rätt att bli medlem.
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet och betalas i samband med årets
event. Medlemsskapet gäller per verksamhetsår.
b. Styrelsen äger rätt att när som helst under året bevilja arrangörer eller
andra personer engagerade i föreningens verksamhet gratis eller rabatterat
medlemskap.
c. Medlemsskap kan inte beviljas efter årets evenemangs sista dag och
årsmötet.

§ 6. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, två ledamöter jämte
två suppleanter.
Styrelsen äger rätt att fram till nästa årsmöte stänga av en medlem som enligt
styrelsens uppfattning ej främjar föreningens verksamhet. På nästa årsmöte skall
sedan en omröstningen om att utesluta aktuell medlem ske.

§ 7. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska
angelägenheter, och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för
det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst tre närvarande ledamöter.

§ 8. Beslutande organ
A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls
under verksamhetsårets första 3 månader.
B. Årsmötet kungöres senast två veckor före sammanträdet. Eventuella
motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
C. Vid årsmötet äger föreningens fysiskt närvarande medlemmar rösträtt.
D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets stadgeenliga utlysande.
2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare
tillika rösträknare för mötet.
3. Godkännande av dagordningen och fastställande av röstlängd.
4. Genomgång, eventuella ändringar och godkännande av stadgarna.
5. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
och revisionsberätt else. (Året innan)
6. Övergripande verksamhetsplan och budget för nuvarande år.
7. Beslut om ansvarsfrihet.
8. Val av styrelsemedlemmar (på ett verksamhetsår):
Kandidatur för en eller flera positioner ska om man inte kan närvara vid mötet
meddelas ordföranden senast en vecka före årsmötet tillsammans med en kortare
personlig presentation. Årsmötet kan besluta att godta nominering av frånvarande
om nominerad under årsmötet kan bekräfta att bli valbar.
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Kassör
d. Ledamot
e. Ledamot
f. Två suppleanter
9. Val av revisor
10. Beslut av medlemsavgift
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
12. Övriga frågor.

§ 9. Styrelsen
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av:
* Ordförande
* Vice ordförande
* Kassör
* Ledamot
* Ledamot
* Två suppleanter
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig vid minst 3 närvarande ledamöter.

§ 10. Revisorns uppgift är att granska om styrelsens arbete går i linje med
föreningens syfte, stadgar och årsmötesbeslut.

§ 11. Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det
påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse med angivande av tid,
plats och motiv för det extra årsmötet skall utskickas till medlemmar senast två
veckor före det extra årsmötet.

§ 12. Stadgeändring
Förändringar av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte.
För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av årsmötets röster.
För förslagets antagande fordras två på varandra efterföljande årsmöten med minst
två veckors mellanrum, varav ett ordinarie, fordras godkännande av samma förslag.

§ 13. Rösträtt och beslut.
Vid årsmöte har varje, vid tidpunkten för årets events avslutande, medlem en röst.
Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud/fullmakt.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning
(votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val till styrelse eller revisor där sluten
omröstning ska äga rum om någon begära detta.
Beslut fattas såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid
lika rö stetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val till specifik
position sker avgörande genom lottning om inte annan lösning kan förenklas.

§ 14. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen samt ändring av lydelse i dessa stadgar kan endast ske
vid årsmöte. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av årsmötets röster.
Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar enligt årsmötets beslut.

§ 15. Verksamhetsår
Ett verksamhetsår är lika med ett kalenderår.

§ 16. Firmatecknare
Firmatecknare är föreningens kassör samt de personer styrelsen beviljat.
Varje firmatecknare tecknar firman var för sig.

§ 17. Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen under verksamhetsåret ska skriftligen
anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ej erlagt medlemsavgift eller enligt § 5 b. godkänts som medlem
utträder automatiskt ur föreningen i samband med påbörjande av nästkommande års
evenemang.
Medlem som ej erlagt medlemsavgift eller enligt § 5 b. godkänts som medlem
utträder automatiskt ur föreningen vid verksamhetsårets utgång