Stadgar

revision 2019-02-02

§ 1. Föreningens namn är Birdie. Organisationsnummer 817607-1093.

§ 2. Föreningens ändamål är att främja kreativt skapande med hjälp av dator samt datorspelande hos främst ungdomar i Sverige, genom att bland annat arrangera dataträffar.

§ 3. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§ 4. Föreningen är en ideell och allmännyttig förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 5.
    a. Var och en som främjar föreningens målsättningar äger rätt att bli medlem. Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet och betalas i samband med årets event. Medlemsskapet gäller per verksamhetsår.
    b. Styrelsen äger rätt att när som helst under året bevilja arrangörer eller andra personer engagerade i föreningens verksamhet gratis eller rabatterat medlemskap.

§ 6. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, två ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen äger rätt att fram till nästa årsmöte stänga av en medlem som enligt styrelsens uppfattning ej främjar föreningens verksamhet. På nästa årsmöte skall sedan en omröstning om att utesluta aktuell medlem ske.

§ 7. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
    Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
    Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter, och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
    Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
    Styrelsen är beslutsför då minst tre närvarande ledamöter.

§ 8. Beslutande organ
    A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls under verksamhetsårets första 3 månader.
    B. Årsmötet kungöres senast två veckor före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
    C. Vid årsmötet äger föreningens fysiskt närvarande medlemmar rösträtt.
    D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
        1. Mötets stadgeenliga utlysande.
        2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
        3. Godkännande av dagordningen och fastställande av röstlängd.
        4. Genomgång, eventuella ändringar och godkännande av stadgarna.
        5. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberätt else. (Året innan)
        6. Övergripande verksamhetsplan och budget för nuvarande år.
        7. Beslut om ansvarsfrihet.
        8. Val av styrelsemedlemmar (på ett verksamhetsår):
            Kandidatur för en eller flera positioner ska om man inte kan närvara vid mötet meddelas ordföranden senast en vecka före årsmötet tillsammans med en kortare personlig presentation. Årsmötet kan besluta att godta nominering av frånvarande om nominerad under årsmötet kan bekräfta att bli valbar.
            a. Ordförande
            b. Vice ordförande
            c. Kassör
            d. Ledamot
            e. Ledamot
            f. Två suppleanter
    9. Val av revisor
    10. Beslut av medlemsavgift
    11. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
    12. Övriga frågor.

§ 9.
    Styrelsen Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av:
    * Ordförande
    * Vice ordförande
    * Kassör
    * Ledamot
    * Ledamot
    * Två suppleanter
    I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
    Styrelsen är beslutsmässig vid minst 3 närvarande ledamöter.

§ 10. Revisorns uppgift är att granska om styrelsens arbete går i linje med föreningens syfte, stadgar och årsmötesbeslut.

§ 11. Extra årsmöte
    Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för det extra årsmötet skall utskickas till medlemmar senast två veckor före det extra årsmötet.

§ 12. Stadgeändring
    Förändringar av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av årsmötets röster